Algemeen > Gepersonaliseerde kentekenplaten

Gepersonaliseerde kentekenplaten: behouden van een reeds (niet) gepersonaliseerde nummerplaat

Na de invoering van de nieuwe kentekenplaat naar Europees model blijft de mogelijkheid bestaan om een gepersonaliseerd opschrift te reserveren, echter enkel nog van 7 karakters, te beginnen met het indexcijfer ‘9’, gevolgd door een scheidingsstreepje en een opschrift naar keuze met een combinatie van hetzij drie letters gevolgd door drie cijfers, hetzij drie cijfers gevolgd door drie letters.

Man zal geen ander indexcijfer kunnen kiezen dan ‘9’ voor een gepersonaliseerde kentekenplaat. 
Met uitzondering van de internationale kentekenplaten en transitkentekenplaten, kan er binnen elke categorie van kentekenplaten gekozen worden voor een gepersonaliseerd opschrift, mits voorafgegaan door het indexcijfer ‘9’ en rekening houdend met de beginletters toegekend aan specifieke categorieën van inschrijvingen (bv : TX : taxi). 

Voor de reservering van een kentekenplaat met een gepersonaliseerd opschrift van 7 karakters zal een retributie geheven worden van €1000. Hetzelfde bedrag geldt eveneens voor de titularissen van niet-gepersonaliseerde vijf- en zeskarakterplaten die nà de omzetting hun huidige kentekennummer willen behouden en omzetten naar een gepersonaliseerde kentekenplaat op voorwaarde dat deze beschikbaar is met indexcijfer ‘9’.

Bovenop voormeld bedrag dient ook nog de retributie (€ 20) voor de productie en aflevering van de kentekenplaat betaald te worden.

Het kentekennummer dat reeds gereserveerd en betaald is vóór 15 november 2010 maar waarvoor de inschrijving pas plaats vindt nà deze datum, zal eveneens voorafgegaan worden door het indexcijfer ‘9’;

Mogelijkheid tot het behouden van een opschrift.

  • In geval van een oude gepersonaliseerde kentekenplaat met vijf karakters waarvoor reeds in het verleden de geldende retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift met vijf karakters werd betaald, wordt deze omgezet naar een Europese kentekenplaat die begint met het indexcijfer ‘9’ gevolgd door het vroegere opschrift. De titularis heeft echter ook de mogelijkheid om een ander opschrift te kiezen bestaande uit een opschrift van zes karakters voorafgegaan door het indexcijfer ‘9’, voor zover dit nog beschikbaar is. In beide gevallen dient er geen retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift betaald te worden.
  • Bij het behouden van een oude gepersonaliseerde kentekenplaat met zes karakters waarvoor reeds in het verleden de geldende retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift met zes karakters werd betaald, wordt deze omgezet naar een Europese kentekenplaat die begint met het indexcijfer ‘9’ gevolgd door het vroegere opschrift. Het kentekennummer in zijn huidige vorm zal voorbehouden en geblokkeerd worden in de reeks met het indexcijfer ‘9’ tot de betrokken inschrijving.
    Op die manier vermijden we vroegtijdige uitgifte van een gepersonaliseerde kentekenplaat met indexcijfer ‘9’ terwijl er nog een gepersonaliseerde kentekenplaat met het zelfde opschrift, met uitzondering van het indexcijfer ‘9’, in omloop is in zijn huidige vorm.
    Eveneens dient er geen retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift betaald te worden.
  • Indien een titularis zijn niet-gepersonaliseerde kentekenplaat met vijf of zes karakters wenst te behouden dient die omgezet te worden naar een gepersonaliseerde kentekenplaat met als gevolg het betalen van de retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift, zijnde €1000, en voor zover dit opschrift nog beschikbaar is met het indexcijfer ‘9’.
  • In geval van betwisting omtrent de betaling van de retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift in het verleden, ligt de bewijslast bij de titularis van het “gereserveerd” kentekennummer.

Opgelet: Eens de geldende retributie betaald werd en het gewenste opschrift daadwerkelijk gereserveerd werd is een terugbetaling van voormelde retributie NIET meer mogelijk!

Bron http://www.mobilit.fgov.be