Algemeen > Gewaarborgd inkomen

Gewaarborgd inkomen: wat indien u als zelfstandige morgen plots ziek wordt of een ongeval krijgt?

 GEWAARBORGD INKOMEN

 1. Behoefte aan een gewaarborgd inkomen?
 2. Overzicht van de sterke punten
 3. Begrippen
 4. Offerte aanvragen

Behoefte aan een gewaarborgd inkomen?

 

Indien u ingevolge een ziekte of een ongeval uw beroep niet kan uitoefenen, dan bent u blij beroep te kunnen doen op een polis Gewaarborgd Inkomen. Uw inkomen vormt de basis van een evenwichtig bestaan. Door het wegvallen van dit inkomen, verliest u ook elke vorm van veiligheid en bescherming.

Bent u zelfstandige, kader, arbeider of bediende? Oefent u een vrij beroep uit of bent u huisvrouw? U denkt waarschijnlijk ‘Gelukkig is er de sociale zekerheid….’

Uit ervaring weten wij dat slechts weinig mensen beseffen hoe laag de uitkeringen kunnen uitvallen.

Als bediende, vanaf de 2de maand, ontvangt u slechts 60% van uw brutoloon, met een
maximum van +/- 1.517,62 € /maand.

Als zelfstandige of als iemand die een vrij beroep uitoefent, ontvangt u NIETS gedurende de eerste maand. Vanaf de 2de maand, ontvangt u als alleenstaande ongeveer 16 € /dag en als gezinshoofd iets meer dan 18 € /dag.

Hoe kan u in deze omstandigheden uw familie en uw woning onderhouden, het hoofd bieden aan medische kosten? Of wat met de kosten die het verdere bestaan van uw bedrijf moeten garanderen?

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is inderdaad een bescherming voor het bedrijf dat u tewerkstelt of voor uw bedrijf, wanneer u werkonbekwaam bent. In het verzekeringswezen wordt dit de key-man of sleutelfiguur genoemd. Hierdoor is het voortbestaan van het bedrijf verzekerd wanneer het geconfronteerd wordt met de zware financiële last bij werkonbekwaamheid van de 'key man'.

Zoals u kan vaststellen, een Gewaarborgd Inkomen is een must. Het is de enige oplossing om uw financiële toekomst en die van uw familieleden te garanderen.

Overzicht van de sterke punten

Wereldwijde dekking (zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke wachttijd)
Fysiologische én economische invaliditeit zijn gedekt
Tussenkomst bij ziekte of bij ongevallen
De betaalde premies zijn volledig aftrekbaar (conform W.I.B.) als beroepskost voor hen die kiezen voor een aangifte van reële kosten
Bij schade wordt de premie terugbetaald in verhouding tot de invaliditeitsgraad.

De gekozen wachttijd blijft ongewijzigd, zelfs nadat de leeftijd van 60 jaar bereikt is (voor contracten met
Het verzekerd kapitaal wordt automatisch elk jaar geïndexeerd (3%) wanneer de formule geïndexeerde rente is voorzien (bijpremie). Op die manier beschermen we ons ook tegen de invloeden van de inflatie.
Geen wachttijd na aanvaarding voor ziekte en ongevallen
Mogelijkheid tot het verzekeren van de vaste kosten van de zelfstandige onder de vorm van een bijkomend contract: dagvergoeding bij werkonbekwaamheid.

Bepaalde maatschappijen bieden soms extra voordelen, deze extra's worden u bij de offerte overgemaakt.


Begrippen
 

Wat is een gewaarborgd inkomen?

Een Verzekering Gewaarborgd Inkomen is een verzekering die de betaling waarborgt van een verzekerde jaarrente in maandelijkse schijven of per overeengekomen vervalperiode, wanneer een gehele of gedeeltelijke,tijdelijke of blijvende invaliditeit veroorzaakt door ziekte en/of ongeval de overeengekomen wachttijd overschrijdt.

De rente wordt reeds uitgekeerd vanaf 25% fysiologische of economische invaliditeit en wordt toegekend in evenredigheid met de hoogste invaliditeitsgraad. Vanaf 67% invaliditeit, wordt zij/hij als 100% invalide beschouwd.

Aard van de rente

 • Formule constante rente
  Bij een arbeidsongeschiktheid blijft de uitgekeerde rente constant gedurende de ganse looptijd van de verzekering.
   

 • Formule stijgende rente
  Bij een arbeidsongeschiktheid verhoogd de uitgekeerde rente jaarlijks met een vaste percentage. bvb 3%. Uw uitkering stijgt dan automatisch mee met de toenemende levensduur. Na uw periode van invaliditeit keert het bedrag van de rente naar het niveau bij aanvang van het contract.
   

 • Formule ideaal toenemende rente
  De beste formule om uw levenstandaard te behouden.
  De verzekerde rente wordt elk jaar verhoogd met 3% op het aanvangsbedrag en dit ongeacht invaliditeit of niet.
   

Soorten invaliditeiten

Fysiologische invaliditeit: vermindering van de lichamelijke integriteit waarvan de graad bepaald wordt bij de medische beslissing onder verwijzing naar het O.B.B.I. (Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten).

Economische invaliditeit: verdwijning of vermindering van de werkbekwaamheid. De graad zal bepaald worden in evenredigheid met de weerslag op uw werkbekwaamheid.

Eindleeftijd

U bepaalt zelf de eindleeftijd van uw contract: mogelijks zijn bvb 55 jaar, 60 of 65 jaar.

Wachttijden

De wachttijd of carenz (wachttijd) is de periode gedurende dewelke de verzekeraar de in de polis overeengekomen rente bij invaliditeit niet betaalt. De carenztijd bedraagt 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. U bepaalt zelf deze wachttijd. Hoe korter deze wachttijd hoe duurder de premie.

Afkoop wachttijden (niet voor loontrekkenden)
Dit betekent dat de schadegevallen die langer duren dan de gekozen wachttijd bvb 30 dagen, betaald worden met terugwerkende kracht vanaf de 1ste dag werkongeschiktheid. De bijpremie voor deze waarborguitbreiding bedraagt ongeveer 10% van de basispremie.

Tussenkomst van de verzekering ten gevolge van ...

bij ziekte alleen
bij zowel ziekte als bij privé-ongevallen
bij zowel ziekte als bij alle ongevallen (24/24)

Acceptatiemogelijkheden

Het maximum verzekerbaar kapitaal wordt bepaald in functie van het inkomen.

Bij lagere rentes volstaat een volledig ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel met een medische vragenlijst. voor hoger jaarrentes (vanaf 17.500€ jaarrente) is een uitgebreider medisch onderzoek vereist bij een arts bepaald door de verzekeraar. De kosten van het medisch onderzoek zijn ten laste van de verzekeraar.